W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029. Informuje się, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres odo@egmont.pl

Dane kontaktowe do Administratora danych

Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjną na w/w adres do korespondencji lub na adres e-mail: odo@egmont.pl

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • dane osobowe przetwarzane w związku z akceptacją zasad korzystania ze strony internetowej Administratora danych (w tym w formie Regulaminu, jeżeli ma to zastosowanie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli przetwarzanie danych w związku z akceptacją Regulaminu, jako formy łączącej strony umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uważa się konieczność akceptacji zasad korzystania ze strony internetowej Administratora danych przez użytkowania w formie innej, niż akceptacja Regulaminu,
 • dane osobowe umieszczane w postaci komentarzy lub w treści komentarzy użytkowników (np. imię i nazwisko, pseudonim, nick). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Za prawnie uzasadniony interes administratora danych uważa się przetwarzanie danych w związku z zarządzaniem treściami publikowanymi przez użytkowników na stronie internetowej,
 • w celu przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów lub/i usług własnych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Za prawnie uzasadniony interes administratora danych uważa się wiążącą strony relację wynikającą np. z bieżącej współpracy. Informujemy o prawie wycofania udzielonej zgody w każdym czasie bez wpływu na inne, mogące łączyć strony postanowienia. Informujemy o prawie do zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego otrzymywania informacji marketingowych w każdym czasie, bez wpływu na inne, mogące łączyć strony postanowienia. Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu prosimy kierować na adres e-mail: odo@egmont.pl. Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 f) RODO). Za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Informujemy, iż podanie danych osobowych iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji zwrotnej lub pod jęcia kontaktu,
 • w innych celach, wówczas informacje dot. przetwarzania danych osobowych przekazane zostaną w odrębnym komunikacie i zgodnie z art. 12 oraz art. 13 RODO.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administratorzy danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii odbiorców

Informujemy, iż dane osobowe mogą być:

 • ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Kategoriami podmiotów przetwarzających są kontrahenci świadczący usługi w zakresie działań marketingowych, obsługi księgowo – finansowej, w obszarze IT. Wykaz podmiotów, którym powierzane są dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), czyli do państwa trzeciego. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, Administrator danych poinformuje osobę, której dane dotyczą zgodnie z Rozdziałem V RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane:

 • dane osobowe przetwarzane w związku z akceptacją zasad korzystania ze strony internetowej Administratora danych (w tym w formie Regulaminu, jeżeli ma to zastosowanie) – ustala się na czas nieokreślony lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub anulacji możliwości korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
 • w celu zarządzania publikowanymi przez użytkowników komentarzami – ustala się na czas nieokreślony lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia wpisów,
 • w celu przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów lub/i usług własnych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną – ustala się na czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – ustala się na czas minimum 6 lat lub do momentu realizacji prawa przez osobę, której dane dotyczą,
 • w innych celach – okres przetwarzania danych osobowych wskazany zostanie w indywidulanych klauzulach informacyjnych zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą być zastosowane takie narzędzia jak pliki
cookies, służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, optymalizacji nawigowania stroną internetową oraz w celach statystycznych, z wykorzystaniem takich narzędzi jak Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl). Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies dostępne jest w Polityce cookies pod linkiem: Polityka cookies.

Informacje o zmianie celu przetwarzania

Informujemy, iż Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany, Administrator danych przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 RODO.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas, zgodnie z art. 14 RODO, informujemy m. in. o źródle pochodzenia danych w formie odrębnej klauzuli informacyjnej, wysyłanej lub przedstawianej osobie, których dane dotyczą.

Postanowienia dodatkowe

Użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a w szczególności do:

 • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
 • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
 • nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
 • nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym),
 • nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

Administrator danych, w przypadku powzięcia informacji o korzystania ze strony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia danych osobowych użytkowania.